به تعدادی نیروی کار خانم و آقا جهت کار در تولیدی وسایل پرندگان نیازمند هستیم
محل کار شهرک صنعتی خیرآباد خیابان صنعت ۹
سرویس داریم
کار بسیار ساده ومحیط بسیار سالمشماره تماس