۸ نفر نیروی جوان وفعال برای نگهبانی
حقوق ۸ میلیون به بالا/جای خواب/ غذا

**********************
۱۰نفر نیروی آقا جوان و فعال برای اثاث کشی وسایل منزل
درآمد ماهانه ۱۲ میلیون با جای خواب

**********************

۸ نفر نیروی آقا برای کار در کارخانه
درآمد ماهانه ۷ میلیون به بالا جای خواب غذا بیمهشماره تماس