شرایط کاری برلی کار در کارخانه وتولیدی
بستنی
ساعت کاری ۸تا ۵ بعدازظهر با حقوق وزارتکاری
۵ب بعد ۳ اضافه کاری اختیاری
حقوق بااضافه کاری ۷۵۰۰
جای خواب و ووعده غذایی
عیدی پاداش بیمه
روزی یک ساعت تایم ناهاری
فقط اقایان از سن ۱۷ تا ۳۴سال
جهت اطلاعات بیشتر واتساپ پیام دهیدشماره تماس