استخدام کارگر ساده 50 نفر
18 تا 35 سال
جهت رستوران های برند
حقوق 5 میلیون به بالا
بیمه دارد
جای خواب مرتب
سه وعده غذا

لطفا مشخصات خود را جهت استخدام از طریق چت دیوار ارسال کنیدشماره تماس