بدون نیاز به سابقه کاری

زیر ۲۵ سال

غیر سیگاری با روحیه تیمی خوب

حقوق ماه اول و دوم 4/000/000 تومان
از ماه سوم 6/000/000 تومان

صبحانه ناهار شام
جای خواب

بلوار ابوذر پل پنجم روبرو مسجد جامع پیتزا داوین
عامریشماره تماس