سلام به یک کارگر ساده نیازمندیم اگه راستوان یا تهیه کارکره باشه خیلی بهتر کباب پختن بلد باشه که چه بهتر حقوق ۴میلیون الی ۶ میلیون بستگی به کارش دار لطف اگهی با دقت بخوانید بعد زنگ بزنید اگه ممکن اس ام اس بفرستید اتباع هم پذیرش داریمشماره تماس