قابل توجه دانشجویان عزیز و جوانان
کارگر ساده جهت سالن کاری
ساعت شش عصر تا یک شب
ساکن شهریار و حومه نزدیک
جهت جگر سرای معروف دلشدگان شهریار (شعبه2)
شهریار ،بلوار کلهر ،جنب اداره اوقاف یاکوچه شجاعت ،جگر سرای دلشدگانشماره تماس