کارگر ساده حقوق ۵ تا ۵۷۰۰
سالن کار ۵ میلیون
پیتزا زن حقوق ۷
کمک پیتزا زن حقوق ۶
گریل کار حقوق ۶
کباب زن حقوق ۷
کباب پز حقوق ۶میلیون
جای خواب داریم
۳وعده غذا داریم
هفته ای یک روز آف
بیمه داریم
امکان افزایش حقوق و ارتقای شغلیشماره تماس