به یک خانم جهت کار در بخش آرایشی و‌بهداشتی تجهیزات پزشکی نیازمندیم(شغل شباهت بسیار زیادی به داروخانه دارد)

حدود ۳ الی۴ روز آموزش توسط خانم های مجموعه به شما داده‌میشود
قابل پیشرف از نظر حقوق و مزایا
لباس فرم:روپوش پزشکی+شال‌سبز که از طرف مجموعه داداه میشودشماره تماس