در تمام شیفت ها
صبح: ۰۶:۳۰ تا ۱۶:۰۰حقوق ۵/۵ میلیون به بالا
فول: ۱۲:۰۰ تا ۰۰:۰۰ حقوق ۶/۵ میلیون به بالا
عصر: ۱۶:۰۰ تا ۰۰:۰۰ حقوق ۵ میلیون به بالا
صبحانه نهار شام
هفته ای ۱روز off
ماهانه ۲/۵ روز مرخصی
سرویس برگشت به منزل برای بانوان
به همراه انعام برای شخص ماهانه حداقل ۷ میلیون تومانشماره تماس