رستوران هیزم به یک نفر کمک آشپز خانم آشنا به پخت غذاهای ایرانی ترجیحاً ٢٥ تا ٣٥ ساله نیازمند است
———————————————————————————
صبحانه و نهار
ساعت کاری ٨ صبح الی ٨ شب
آف هفتگی جمعه ها
بیمه بعد از ١ ماه کار
———————————————————————————شماره تماس