تعدادی گارسون خانوم و اقا جهت کار در رستوران محدوده میرداماد
شیفت صبح ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۸:۳۰
شیفت شب ۱۸ الی ۱ بامداد
حقوق ثابت
انعام بالا
در صورت تمایل رزومه و عکس به شماره *********** ارسال کنید
تماس پاسخ داده نمیشودشماره تماس