گریل کار حرفه ای و تاپینگ کار فستفود با ظاهری اراسته و سابقه کاری جت کار در برگرهیزمی اندرزگو . ساعت کاری ۱۲ ظهر الی ۱ بامداد . استراحت روزانه + ۲/۵ روز مرخصی ماهیانه + وعده نهار و شام + خوابگاه خارج از مجموعه . بیمه بعد از ماه دوم ، داشتن کارت ملی الزامیستشماره تماس