سلام
یقه دوز فرنگی:با کار کرد ماهیانه :
————————————
اطوکش فرنگی
__________________________
دوسوزنه دوز (فقط درز بغل)
______________________________
تسویه +کار دائم
_______________
اجرت خیلی خوب

محل کار:خاوران روبروی فرهنگسرای خاوران خ شمسشماره تماس