به یکنفر نیروی خانم جهت نظافت و آشپزی نیازمندیم.
محل کار نیاوران
بالاتر از سه راه یاسر
خوش برخورد.
تمیز
و
آرا سته
.
زیر سی پنج
سا ل
برای هماهنگی لطفا از وا .ت س آپ استفاده نماید.
ترجیحا ساکنین مناطق یک تا چهار تهران در اولویت استخدام می باشند.شماره تماس