یک نفر با سابقه حداقل یکسال کار
حقوق بسته به میزان سابقه و مهارت شما دارد.
در صورت داشتن گواهینامه و داشتن سابقه کار بالا حقوق بیش تر از مبلغ بالا هست.
جهت توضیحات بیش تر حتما تماس بگیریدشماره تماس